Technik logistyk specjalność wojskowa

Technik logistyk specjalność wojskowa - jest skierowana głównie do uczniów planujących związać swoją przyszłość z zawodem żołnierza. Absolwent będzie posiadał przygotowanie do pracy w wszystkich rodzajach sił zbrojnych RP. Uczniów podejmujących naukę w szkole obowiązuje mundur.

Kształcenie w zawodzie technik logistyk odbywa się w pięcioletnim technikum w zakresie dwóch kwalifikacji:

SPL.01. Obsługa magazynów

SPL.04. Organizacja transportu

 

Absolwent technikum w zawodzie technik logistyk potrafi:

       planować i organizować prace związane z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw,

       zarządzać zapasami i przestrzenią magazynową,

       tworzyć plany dostaw,

       wykorzystywać nowoczesne programy informatyczne przy realizacji zadań zawodowych  w przedsiębiorstwie logistycznym,

       planować procesy przechowywania i transportowania towarów i materiałów,  prowadzić dokumentację magazynową,

       planować, organizować i dokumentować procesy transportowe i obliczać koszty dostawy i magazynowania towarów,

       ustalać ceny za usługi transportowe,

       prowadzić rozliczenia z klientami krajowymi i zagranicznymi,

       stosować międzynarodowe standardy identyfikacji, monitorowania i rejestrowania ładunków oraz wymiany danych,

       zarządzać gospodarką odpadami,

       stosować zasady odpowiedzialności zawodowej,

       optymalizować działalność przedsiębiorstwa logistycznego,

       posługiwać się językiem obcym w branży logistycznej,

       przestrzegać zasad kultury i etyki,

       organizować pracę zespołu w przedsiębiorstwie logistycznym,

       wykonywać zadania zawodowe z wykorzystaniem technologii informacyjnej

PONADTO w
ramach szkolenia wojskowego uczniowie będą realizować:

^
wyszkolenie strzeleckie,
^ ratownictwo medyczne 
^ techniki samoobrony i interwencji
 
oraz
poznają:  • wybrane zagadnienia regulaminów ogólnych
  • musztrę i ceremoniał wojskowy
  • podstawy wychowania wojskowego
  • podstawy szkolenia bojowego i strzeleckiego
  • zasady rozpoznania wojskowego
  • podstawy szkolenia inżynieryjno - saperskiego.