INFORMACJE


 

ERASMUS+

 

 

Informujemy, że nasza szkoła przystąpiła do realizacji projektu  pn.: "Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie" w ramach programu ERASMUS+.
Projekt realizowany będzie w partnerstwie z Mobility Projects (Universal Mobility SL). Łącznie 45 uczniów na kierunku technik mechanik lotniczy, technik teleinformatyk i technik informatyk podczas dwutygodniowego pobytu w Hiszpanii dostanie możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w ramach stażu zawodowego u pracodawcy, nauki specjalistycznego języka angielskiego, ponadto pozna historię, obyczaje i kulturę Hiszpanii.

Wyjazd na staż poprzedzony zostanie naborem uczestników, a podstawą kwalifikacji będzie łączna punktacja uzyskana przez ucznia na podstawie wyników nauki, w tym:
-    średnia ocen z przedmiotów zawodowych w przeliczeniu na punkty ,
-    ocena zachowania w przeliczeniu na punkty
-  ocena z języka angielskiego w przeliczeniu na punkty .

Przeprowadzone zostaną zajęcia przygotowawcze z zakresu języka angielskiego pogłębiające znajomość słownictwa, w tym branżowego i zwrotów przydatnych w trakcie pobytu za granicą. Ponadto uczniowie zostaną zapoznani ze specyfiką, lokalnymi uwarunkowaniami, historią i współczesnym funkcjonowaniem Hiszpanii. Przedstawione zostaną także zasady pobytu i odbywania praktyk.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Wszystkie koszty realizacji projektu tzn. koszty zajęć przygotowawczych, podróży, zakwaterowania, przejazdów lokalnych, programu kulturowego oraz kieszonkowego finansowane są w pełni przez Unię Europejską.

 

 

 

  1 marca kolejna 15-osobowa grupa uczniów naszej szkoły, kształcących się w zawodach: technik mechanik lotniczy i technik informatyk, wyjechała na praktyki zawodowe do Hiszpanii w ramach programu ERASMUS PLUS „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie” . Uczniowie, oprócz zwiększenia poziomu przygotowania zawodowego  w naturalnym środowisku pracy, będą mieli możliwość wzmocnienia swoich kompetencji językowych, a także zapoznania ze specyfiką, lokalnymi uwarunkowaniami, historią i współczesnym funkcjonowaniem Hiszpanii.