Profil psychologiczno-pedagogiczny

Profil psychologiczno-pedagogiczny

  • 4 - letni cykl kształcenia na podbudowie szkoły podstawowej,
  • przedmioty rozszerzone: język polski, historia, język angielski
  • przedmioty dodatkowe: podstawy psychologii, podstawy pedagogiki

       W zakresie działalności dydaktycznej liceum ogólnokształcące w szczególności umożliwia uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły i świadectwa maturalnego, pomaga przyszłym absolwentom dokonać świadomego wyboru kierunku dalszego kształcenia, wspiera rozwój zainteresowań uczniów, zapewnia pomoc uczniom mającym trudności z opanowaniem treści programów nauczania.

      Zajęcia w klasie o profilu psychologiczno-pedagogicznym pomogą Ci w zrozumieniu mechanizmów rządzących zachowaniem człowieka i pozwolą rozwinąć empatię, wrażliwość na potrzeby innych oraz postawy prospołeczne. Dzięki nim nauczysz się panowania nad emocjami i stresem, co pomoże Ci poprawić relacje międzyludzkie. Ten profil jest stworzony dla osób, które chcą dobrze przygotować  się do matury, a w przyszłości studiować na takich kierunkach, jak: psychologia, pedagogika, psychologia zarządzania i innych humanistycznych profilach. To oferta dla przyszłych pedagogów i psychologów, nauczycieli, opiekunów, pracowników socjalnych, terapeutów, pracowników HR, politologów.

 Ucząc się w tej klasie będziesz mógł:

 

  • uczestniczyć w dodatkowych warsztatach i kursach z zakresu pedagogiki zabawy,
  • odbywać praktyki pedagogiczne z dziećmi z różnych grup wiekowych,
  • poznać specyfikę pracy w przedszkolu,
  • aktywnie działać w wolontariacie,
  • zdobywać dodatkowe umiejętności poprzez uczestnictwo w projektach unijnych.