Profil mundurowy

Profil mundurowy

 •  4 - letni cykl kształcenia na podbudowie szkoły podstawowej,
 •  przedmioty rozszerzone: język angielski, geografia, wiedza o społeczeństwie


Profil mundurowy ( wojskowy lub policyjny)  to propozycja dla osób, które swoją przyszłość wiążą z pracą w służbach mundurowych - Wojsku lub Policji.
Szkolenie mundurowe, jest zbliżone do tego, które odbywają żołnierze służby przygotowawczej. Zajęcia prowadzą instruktorzy z jednostek wojskowych i Policji. Część praktyczna kończy się obozem szkoleniowym.

W ramach szkolenia wojskowego uczniowie poznają:

 • wybrane zagadnienia regulaminów ogólnych;
 • musztrę i ceremoniał wojskowy;
 • podstawy wychowania wojskowego;
 • podstawy szkolenia bojowego i strzeleckiego;
 • zasady rozpoznania wojskowego;
 • podstawy szkolenia inżynieryjno - saperskiego.


W ramach szkolenia policyjnego uczniowie poznają:

 • rozszerzony program nauczania wiedzy o społeczeństwie przygotowujący do testu wiedzy ogólnej przy przyjęciu do Policji,
 • zagadnienia z przedmiotu dodatkowego: Bezpieczeństwo publiczne i działania w sytuacjach kryzysowych,
 • program edukacji dla bezpieczeństwa wzbogacony o wyszkolenie strzeleckie, ratownictwo medyczne oraz techniki samoobrony i interwencji,
 • musztrę i ceremoniał.


Zajęcia prowadzone przez specjalistów — praktyków, posiadających doświadczenie w pracy w Wojsku Polskim i Policji. Ponadto w zakresie działalności dydaktycznej liceum ogólnokształcące w szczególności umożliwia uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły i świadectwa maturalnego, pomaga przyszłym absolwentom dokonać świadomego wyboru kierunku dalszego kształcenia, wspiera rozwój zainteresowań uczniów, zapewnia pomoc uczniom mającym trudności z opanowaniem treści programów nauczania.

Popularne kierunki studiów po klasie mundurowe to: bezpieczeństwo narodowe, geodezja i kartografia, informatyka, mechatronika, kryptologia i cyberbezpieczeństwo, logistyka, kryminologia.